Här är du:

Kvalitetsregister

Introduktionskurser inom Hälsoval Skåne

Allergikompetenscentrum arrangerar halvdagskurser om registrering i kvalitetsregistret. Läs mer på vår sida fortbildningar om Luftvägsregistret.

 

 

Är du intresserad av att arbeta med registret?

Vi söker nu intresserade som vill arbete 10 -20 % som koordinator för registret i sina regioner - PDF- Annons om tjänst,  juni 2014

 

Logtyp Luftvägsregistret

Luftvägsregistret

Astma och Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) är stora folksjukdomar som orsakar betydande sjuklighet och lidande samt i vissa fall för tidig död. Astma och KOL patienter har också visat sig vara gravt underdiagnostiserade. 

Ett luftvägsregister för dessa patientgrupper har därför arbetas fram. Visionen för registret är att kunna bidra till lika vård för alla oavsett var i Sverige de bor.

Luftvägsregistret kommer att bli ett nationellt kvalitetsregister och samtidigt ett pedagogiskt förbättringsverktyg. Det kommer att generera värdefull data kring behandlingsresultat, eventuella skillnader i landet mellan kön och mellan åldersgrupper.

 

Med hjälp av återkoppling kan vårdenheterna följa hur deras patienter mår jämfört med patienterna i det egna landstinget samt övriga landet.

Statistiken redovisar såväl; struktur-, process- som resultatparametrar. Resultaten över tid kan sedan ligga till grund för utvärdering av den vård mottagningar eller vårdenheter ger och ska leda till kontinuerligt utvecklingsarbete.

Registret ska vara funktionellt för användaren. Registreringen ska vara enkel för vårdenheten genom samordning med andra kvalitetsregister, framförallt RiksKOL.                      

För mer information gå till Registercentrums hemsida för Luftvägsregistret:  www.luftvagsregistret.se

 

 

Nationellt Astmaregister - NAR

Av Sveriges befolkning har ungefär 10 % astma och hälften av dem kräver regelbunden behandling och uppföljning. För att få rutin i uppföljning av verksamhetens resultat arbetar en nationell styrgrupp med att ta fram ett nationellt astmaregistret, kallat NAR. De har stöd från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Kvalitetsindikatorer i registret följer Socialstyrelsens riktlinjer. Överläkare Alf Tunsäter vid Skånes univeristetssjukhus är registerhållare.

 

RiksKOL

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en systemsjukdom med tobaksrökning som sin främsta orsak. Omkring en halv miljon svenskar har sjukdomen. Många är ännu odiagnostiserade. RiksKOL är det nationella registret för KOL- patienter. Registerhållare är Ann Ekberg-Jansson vid Angereds Närsjukhus. 

Till hemsida för RiksKOL som 1 mars 2013 är Luftvägsregistret.

 

 

Nationella kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister byggs upp av professionella yrkesgrupper och är verktyg som ger vården i Sverige unika möjligheter att utveckla kvaliteten samt möjliggöra ett lärande och ständigt förbättringsarbete. Nationella kvalitetsregister innehåller personbundna uppgifter om problem/diagnos, behandling och resultat. 

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska kvaliteten i hälso- och sjukvårdens verksamheter systematiseras och fortlöpande utvecklas och säkras. Ett sådant system ska bland annat innehålla rutiner för uppföljning av verksamhetens resultat.

Läs mer om luftvägsregistret på Sveriges kommuner och landstingshemsida om kvalitetsregister.

 

 

Information

För information om register: www.kvalitetsregister.se

För information om registerhållaren för NAR, Registercentrum VG www.registercentrum.se

Exempel från Nationella Kvalitetsregister SKL om Information till patienter om kvalitetsregister

Artikel i AllmänMedicin, nr 1 2011: Kvalitetsuppföljning i primärvård – kan nationella register vara till hjälp? (PDF)

Svensk sjuksköterskeförening har i ett projektet kommit fram till ett förlag till omvårdnadsvariabler. Det utgör ett underlag som behöver diskuteras av respektive kvalitetsregister som själva avgör vilka av de föreslagna variablerna som är relevanta för det enskilda registret. Projektets förslag är ett första steg i arbetet med att utveckla omvårdnadsvariabler som kan användas av flera register. Utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden, utgivare Svensk sjuksköterskeförening, text Åsa Andersson, december 2012

 
 

Allergikompetenscentrum inom Södra sjukvårdsregionen
Skånes universitetssjukvård, Lund, 221 85 Lund
www.akcsyd.se/NAR